WALNE ZEBRANIE ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

WALNE ZEBRANIE ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

W dniu 26 lutego o godz. 17.00 odbyło się uroczyste walne zebranie zwyczajne sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Jedność” Czapury – Wiórek.

W zebraniu uczestniczyło 50 członków Stowarzyszenia, oraz zaproszeni goście:

 • pani Teresa Cybal
 • pani Bogumiła Borne – WIESTIN
 • pani Teresa Cybal
 • pani Ewa Gąsienica – Drożyńska – WIESTIN
 • pan Arkadiusz Jurek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czaparach
 • pan Andrzej Kasprzyk
 • pan Stanisław Matuszewski – Przewodniczący Koła Wędkarskiego
 • pan Jerzy Ryś – Burmistrz Gminy Mosina
 • pan Waldemar Waligórski – Sołtys wsi Czapury

 

Zebranych przywitała pani Danuta Paszkiewicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia i na wstępie zaprosiła na występ Zespołu Wokalnego działającego przy Stowarzyszeniu, pod dyrekcją pani Janiny Kurek, oraz do zapoznania się wystawą retrospektywną obrazującą 10-cioletni okres działalności Stowarzyszenia i trzyletni okres przed utworzeniem Stowarzyszenia.

Po występie wybrano Prezydium Zebrania w składzie:

 • pani Honorata Majewska – przewodnicząca
 • pani Barbara Dobrowolska – członek
 • pani Gabriela Kalemba             – sekretarz

oraz Komisję Wyborczą w składzie:

 • pan Józef Wiatrowski – przewodniczący
 • pani Halina Plenzler – członek
 • pani Ewa Siwecka – członek

Komisja Wyborcza stwierdziła prawomocność  Walnego Zebrania Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego SEiR ‘’Jedność’’ Czapury-Wiórek.

Na ogólną liczbę członków zwyczajnych – 81, w zebraniu uczestniczyło – 50  członków zwyczajnych.

Następnie pani Danuta Paszkiewicz przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2017, pani Sabina Sioch – skarbnik Stowarzyszenia, przedstawiła sprawozdanie finansowe, a pani Ewa Kaźmierczak – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

W wyniku głosowania jawnego, udzielono Zarządowi absolutorium.

W związku z wygaśnięciem kadencji prezesa i zastępcy prezesa Stowarzyszenia, oraz przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, następujące osoby złożyły rezygnację z pełnienia dotychczasowych funkcji:

 • pani Danuta Paszkiewicz – prezes Stowarzyszenia
 • pani Krystyna Idaszak – zastępca prezesa Stowarzyszenia
 • pani Ewa Kaźmierczak             – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zaproszeni goście oraz członkowie Stowarzyszenia serdecznie podziękowali pani Danucie Paszkiewicz za dotychczasową pracę na stanowisku Prezesa Zarządu, oraz życzyli dalszej owocnej pracy na rzecz Stowarzyszenia.

Po przerwie, przystąpiono do wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia, oraz do Komisji Rewizyjnej.

W głosowaniu jawnym, większością głosów, zostali wybrani:

Zarząd Stowarzyszenia:

 • pan Stanisław Cegielski – prezes
 • pani Danuta Paszkiewicz – zastępca prezesa

Komisja Rewizyjna

 • pani Barbara Dobrowolska – przewodnicząca
 • pani Ewa Kaźmierczak – członek

Pełny skład Zarządu po wyborach uzupełniających:

 • pan Stanisław Cegielski – prezes
 • pani Danuta Paszkiewicz – zastępca prezesa
 • pani Dorota Tullin – zastępca prezesa
 • pani Sabina Sioch – skarbnik
 • pan Wacław Krasowski – sekretarz
 • pani Krystyna Korzeniewska – członek

Pełny skład Komisji Rewizyjnej po wyborach uzupełniających:

 • pani Barbara Dobrowolska – przewodnicząca
 • pani Ewa Kaźmierczak – zastępca przewodniczącej
 • pani Halina Jankowiak – Borowicz – członek

Po zakończeniu wyborów podziękowano obecnym za przybycie i udział w wyborach i zebranie zakończono.