Walne Zebranie Zwyczajne 5.4.2022r. godz. 16.00

Walne Zebranie Zwyczajne 5.4.2022r. godz. 16.00

ZAPROSZENIE
na
Walne Zebranie Zwyczajne członków SEiR ,,Jedność” Czapury – Wiórek
do świetlicy Wiejskiej w Czapurach
Zebranie rozpocznie się 5.04.2022r. o godz. 16.00
w pierwszym terminie lub o godz. 16.15 w drugim terminie bez względu na ilość członków biorących udział
w zebraniu.

Porządek zebrania
Otwarcie Walnego Zebrania, przedstawienie zaproszonych gości
i przyjęcie porządku zebrania – prezes Stanisław Cegielski.

2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej /3 osoby/.
3. Informacja o prawomocności Walnego Zebrania.
4. Sprawozdania z działalności Zarządu za 2021r. – prezes
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2021 – skarbnik kol. Sabina Sioch
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przew. Barbara Dobrowolska.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za 2021 r.
9. Sprawy bieżące.

Stanisław Cegielski Prezes