STATUT

STATUT

STATUT

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW
,,JEDNOŚĆ” CZAPURY-WIÓREK

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

Stowarzyszenie Emerytów I Rencistów ,,Jedność” Czapury-Wiórek zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Czapury, gmina Mosina, województwo wielkopolskie.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Gmina Mosina w woj. wielkopolskim.

§ 4.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zm.) oraz niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Zaspokojenie duchowych potrzeb członków Stowarzyszenia w dziedzinie kulturalno-oświatowej, jak również potrzeb związanych z rozrywką i odpoczynkiem.
2. Pomoc socjalna środowiskom emerytów i rencistów.
3. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec organów władzy samorządowej i administracji publicznej.
4. Popularyzowanie problemów emerytów i rencistów wśród społeczeństwa.
5. Budowanie poczucia pełnej wartości wśród emerytów, rencistów i inwalidów.
6. Działanie na rzecz miejsca swego zamieszkania i najbliższego otoczenia.

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współdziałanie z organami władzy administracji publicznej i samorządowej oraz instytucjami i organizacjami społecznymi.
2. Współpracę z innymi instytucjami, organizacjami i osobami prawnymi oraz fizycznymi realizującymi podobne cele.
3. Prowadzenie działalności kulturalno-rozrywkowej i rekreacyjnej.
4. Wspieranie i propagowanie wszelkich przejawów aktywności członków Stowarzyszenia w życiu społecznym.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 9.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia emerytalne lub rentowe i ich nie pracujący współmałżonkowie.
2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia.

§ 10.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
e) zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia,
f) zaskarżania do Walnego Zebrania członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek

§ 11.

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 12.

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 14.

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W drugim terminie uchwały mogą być podejmowane zwykłą większością głosów członków obecnych.
Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 15.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na wolne stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 16.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 17.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków (zwyczajne) jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na siedem dni przed terminem zebrania.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
• Zarząd
• Komisja Rewizyjna
• dziesięciu członków Stowarzyszenia
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, a w drugim terminie bezwzględną większością głosów członków obecnych.

§ 18.

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
2. Uchwalania statutu i jego zmian.
3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwalanie budżetu.
7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 19.

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z sześciu osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza oraz jednego członka Zarządu. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 20.

Do zakresu działania Zarządu należą:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowanie i wykluczania członków.
9. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
10. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna

§ 21.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania kontroli wewnętrznej nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób w tym przewodniczącego i jego zastępcy.

§ 22.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 23.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 24.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, spadki, zapisy,
c) dotacje i ofiarność publiczna.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia z wyjątkiem pogotowia kasowego uchwalonego przez Zarząd.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. W przypadku niewystarczających funduszy własnych do pokrycia kosztów organizowanych imprez kulturalnych i rekreacyjnych; w szczególności przedstawień teatralnych, seansów filmowych oraz wycieczek krajoznawczych, Stowarzyszenie ma prawo do przyjmowania dobrowolnych wpłat członków. Wpłaty mogą być pobierane od członków będących uczestnikami tych imprez.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3 głosów), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ogólne.

Zmiana Statutu została postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04.06. 2013 r. wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS 0000297204.